Положення про Бібліотеку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – Університет), який забезпечує інформаційними ресурсами освітні, науково-дослідницькі, інноваційні потреби учасників освітнього процесу Університету і діє на підставі «Положення про Бібліотеку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» (далі – Положення), що затверджується ректором Університету.

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України “ Про освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням.

1.3. Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання   і поповнення її фондів та технічне оснащення Бібліотеки.                                

1.5. Загальне методичне керівництво Бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України, Національна наукова медична бібліотека України, Зональне методичне об’єднання бібліотек закладів вищої освіти Західного регіону.

1.6. Структура та штатні нормативи Бібліотеки визначаються відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування Бібліотекою ЛНМУ імені Данила Галицького, які затверджуються ректором університету та складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

1.8. Положення визначає зміст роботи та рівень базисних вимог до Бібліотеки. 

1.9. Бібліотека має свою печатку і штампи.

 

    2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників медичного університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Популяризація та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій, створення електронних баз даних.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими бібліотеками та установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами медичного університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10. Налагодження співробітництва та прямих зв’язків з бібліотеками закладів освіти, доброчинними фондами і організаціями та з бібліотеками інших країн.

2.11. Здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію      інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів    згідно з чинним законодавством.

 

    3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Бібліотека:

 3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

 3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

 3.1.3. Надає послуги студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, працівникам Університету безкоштовно, використовуючи систему читальних залів, абонементів та каталогів, якщо їх запити відповідають типовим бібліотечним сервісам і не потребують спеціального тематичного пошуку або копіювання, забезпечує доступ до електронних інформаційних ресурсів.

 3.1.4.  Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

 3.1.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення. 

 З.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з органами НМІ та  забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні так за її межами. 

 3.1.7. Координує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів медичного університету, надає їм необхідну допомогу.

 3.1.8. Організовує співпрацю зі структурними підрозділами Університету, надає їм необхідну методичну допомогу та інформаційні послуги.

 3.1.9. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних  на допомогу науковій та навчально-просвітницькій роботі Університету, виконує всі види  бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

 3.1.10. Організовує для користувачів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання у навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо. 

 3.1.11. Формує документально-інформаційні ресурси згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Університету шляхом придбання електронних баз даних, різних за видами та цільовим призначенням українських і закордонних ресурсів. 

 3.1.12. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію. 

 3.1.13. Вивчає питання забезпеченості студентів літературою, інформаційними ресурсами, систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури, співпрацюючи з усіма структурними підрозділами Університету.

 3.1.14. Для підтримки якісного стану бібліотечного фонду вилучає документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність вилучає документи, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи  політичними ознаками забороняється на підставі ст. 18 Закону Укаїни « Про бібліотеки та бібліотечну справу» .

 3.1.15. Проводить в установленому порядку документообмін з партнерами України та зарубіжжя.

 3.1.16. Щорічно проводить перевірку 10 % фонду згідно з наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 р. «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань».

 3.1.17. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно - інформаційних ресурсів.

 3.1.18. Проводить роботу з популяризації та розкриття документально-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

 3.1.19. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Університеті та представниками студентських організацій проводить масові заходи (читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, лекції, тренінги, літературні та книжкові виставки тощо), спрямовані на підтримання позитивного іміджу Університету та Бібліотеки, здійснення просвітницької діяльності, популяризації досягнень вітчизняної та світової науки, культури та літератури.

 3.1.20. Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

 3.1.21. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін. 

 3.1.22. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників Бібліотеки на основі даних повноважень.

 3.1.23. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

 3.1.24. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності Бібліотеки.

 3.1.25. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

                             

    4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.

    МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору і є членом Вченої ради Університету. Директор Бібліотеки обирається Вченою радою Університету за конкурсом на умовах, передбачених контрактом, терміном на 5 років і затверджується наказом ректора.

4.2. Фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) здійснюється за рахунок загального і спеціального фондів. Університет виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням відповідно до вимог законодавства.   

4.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора Бібліотеки.

4.4. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором Університету за поданням директора Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних баз даних, Інтернету тощо.

4.5. Директор, у межах своїх повноважень, несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для всіх працівників бібліотеки.

4.6. Завдання, зміст роботи, взаємовідносини, права і відповідальність структурних підрозділів Бібліотеки визначаються відповідними положеннями, правилами користування Бібліотекою та технологічними інструкціями.

4.7. Річні плани та звіти про роботу Бібліотеки складаються у встановлені терміни та затверджуються ректором Університету.

4.8. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань, координації методичної роботи з удосконалення всіх основних процесів бібліотечної діяльності та підвищення кваліфікації кадрового складу в Бібліотеці створюється Науково-методична рада Бібліотеки. Склад Науково-методичної ради затверджується директором Бібліотеки.

4.9. Посадові обов'язки бібліотечного працівника визначаються на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором Університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.10. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до «Правил внутрішнього розпорядку Університету», що затверджені конференцією трудового колективу.

4.11. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно - гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день, під час якого користувачі не обслуговуються, Бібліотека працює в черговому режимі, а працівники виконують комплекс заходів, спрямованих на підтримку належного стану бібліотечного фонду.

4.12. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

4.13. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

4.14. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі  Положення про Бібліотеку ЛНМУ і затверджується ректором Університету.

4.15. Річні плани та звіти про роботу Бібліотеки, затверджені ректором медичного університету, подаються у встановлені терміни до Львівського зонального методичного центру, Національної наукової медичної бібліотеки України.

4.16. Бібліотечні працівники несуть колективну відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.17.    Бібліотека залучає користувачів до оцінки діяльності Бібліотеки.

 

    5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Бібліотека має право:

 5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні.

 5.1.2. Визначати умови використання бібліотечних фондів відповідно до «Правил користування Бібліотекою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького».

 5.1.3. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями України та інших країн, вести міжнародний документообмін.

 5.1.4. Представляти медичний університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань  бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як  в Україні, так і за її межами. 

 5.1.5. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

 5.1.6. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

 5.1.7. Визначати згідно з Правилами  користування Бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.2. Бібліотека зобов'язана:

 5.2.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

 5.2.2. Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування Бібліотекою».

 5.2.3. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою, без їх згоди.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

 5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Університету.

 5.3.2. Збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

 5.3.3. Завдання шкоди бібліотечному фонду та майну Бібліотеки згідно з чинним законодавством України.

5.4. Бібліотечні працівники мають право:

 5.4.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

 5.4.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак,  які передбачені для працівників освіти і культури.

 5.4.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та колективного договору між працівниками та Університетом.