Основні наукометричні показники

Нормативна база

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”  з 1 січня 2013 року серед вимог для здобуття наукового ступеня передбачено обов’язкові публікації в іноземних фахових виданнях або виданнях України, що внесені до реєстру міжнародних наукометричних баз. Згідно із цими вимогами на здобуття ступеня доктора наук необхідно мати не менше чотирьох публікацій, для кандидата наук – не менше однієї.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13 “Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” вчене звання професора присвоюється працівникам, які мають: наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.

Основні наукометричні показники

Наукометрична база даних

– бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості наукових публікацій.

Наукометричні дані широко застосовуються для оцінки діяльності наукових установ та окремих вчених. Для цього використовується ряд наукометричних показників та створено спеціальні бази даних для їх обрахунку.

Індекс цитування – один з найважливіших критеріїв оцінювання наукового рівня вченого у міжнародній спільноті. Це бібліографічний покажчик, за допомогою якого можна простежувати науковий поступ конкретного автора. ІЦ показує, скільки разів статті цього автора було процитовано в працях інших вчених протягом відповідного року.
Індекс Гірша (h-індекс)

– це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету або країни в цілому, заснований на врахуванні кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій.  За Хіршем, вчений має певний h-index, якщо h з його N статей цитують h разів кожну як мінімум, інші (N - h) цитують не більше, ніж h разів кожну. Наприклад, якщо науковець опублікував понад 10 статей, а кожну з них було процитовано не менше ніж 10 разів, тоді h-index цього вченого становить 10.

Імпакт-фактор (ІФ або IF)

– чисельний показник важливості, наукової цінності журналу. Імпакт-фактор встановлюється за трирічний період шляхом співвідношення кількості посилань на статті в журналі протягом поточного року до загальної кількості статей, надрукованих у цьому журналі за попередні два роки.

Рейтинг журналів по імпакт-фактору публікується в базі даних Journal Citation Reports (JCR), яка знаходиться на платформі Web of science.

Наукометрична база даних Scopus публікує двічі на рік два основні імпакт-фактори: Scimago Journal Rank (SJR) та Sourse Normalized impact per paper (SNIP).

Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.

Український індекс наукового цитування - це система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України. Призначення системи - забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України.

Бібліометрика української науки - призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси системи формуються шляхом опрацювання: створених науковцями на платформі Google Scholar бібліометричних профілів, бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science.  Оновлення інформації про значення індексів Гірша в бібліометричних профілях учених здійснюється щомісячно, значення інших показників актуалізуються щоквартально.