День книгодарування мав продовження

Міжнародний день книгодарування став для бібліотеки гарною нагодою для отримання подарунків. У рамках акції “Подаруй книгу бібліотеці” видавництво НУ “Львівська політехніка” передало у фонди нашої книгозбірні видання медичної тематики. Щиро дякуємо за монографії та навчальні видання:

Дидик-Меуш Г. Українська медицина. Історія назв / Ганна Дидик-Меуш ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – 399 с.
Монографія “Українська медицина. Історія назв” є спробою відтворити життя українського суспільства староукраїнської доби в одному з його невід’ємних проявів — медичних знаннях і лікарській практиці — на основі відомих і доступних для мовних інтерпретацій пам’яток української писемності. Українська медична лексика ХVІ-ХVІII ст. вперше стала об’єктом монографічного дослідження в широкому історичному писемному контексті — від пам’яток києворуського мовного періоду до новітніх медичних словників. Аналіз лексем супроводжують історичні, культурологічні й етимологічні довідки, спільнослов’янські лексичні паралелі, діалектні відповідники. politeh-0001-564x900_0.jpg
Сидоров Ю. І. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування виробництв. [У 3 ч.]: навч. посібник / Ю. І. Сидоров, Р. Й. Влязло, В. П. Новіков. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – Ч. II: Оброблення культуральних рідин. – 295 с.
У частині II навчального посібника викладено основні поняття про оброблення культуральних рідин, біомас і нативних розчинів, подано описи основних апаратів, методики технологічних розрахунків і вибору обладнання, а також контрольні задачі і приклади їх розв’язання.

Навчальний посібник розрахований на студентів біотехнологічних спеціальностей і може бути використаний студентами харчових, фармацевтичних і хімічних спеціальностей.

politeh-0003-617x900_0.jpg
Новицький І. Я. Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій. – Львів: Літопис, 2018. – 119 с.
В монографії представлені дані про найбільш поширені антиглаукомні операції, їх техніку, ефективність, можливі ускладнення і боротьбу з ними. На основі аналізу літератури показано тенденції розвитку хірургії глаукоми. Особливу увагу приділено новому напрямку хірургії глаукоми – мініінвазивним операціям з підходом через кут передньої камери (ab interno). Описані нові операції з приводу відкритокутової глаукоми. Представлені результати власних досліджень. Висвітлено значення факоемульсифікації в сучасній хірургії глаукоми. Запропоновані уніфіковані критерії оцінки ефективності антиглаукомних операцій.

Книга розрахована на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, інтернів.

politeh-0004-624x900_0.jpg
Никишин Л. Ф. Рентгеноэндоваскулярная хирургия (интервенционная радиология): руководство для врачей / Л. Ф. Никишин, М. П. Попик. – Львов: Изд-во Национального университета “Львивська политехника”, 2006. – 323 с.
Второе издание клинических лекций по рентгеноэндоваскулярной хирургии написано в виде руководства для врачей. Охарактеризована сущность и методы применения эндоваскулярного метода лечения. Освещено применение эндоваскулярных методов лечения при различных заболеваниях.

Основное внимание сосредоточено на освещении вопросов новых, современных технологий, распространению которых на практике должно способствовать это издание.

politeh-0002-653x900_0.jpg